ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
(AUSEM)

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (“AUSEM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat uyarınca katılımcılarımızın, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve Üniversitemiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, aktarılmasında ve korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26, 34217 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim Altınbaş Üniversitesi’dir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileri işleme amacımız Üniversitemiz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir; 

 • Üniversite için tanıtım, etkinlik, eğitim ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında rıza vermeniz halinde görsel ve işitsel kayıtların alınmasının gerekmesinde,
 • Üniversitemizde yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde,
 • Üniversitemizin ve Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde,
 • Üniversitemizin güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde,
 • Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde,
 • Üniversite’nin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında,
 • Öğrenci sınav ve uygulama notlarının ilanı ve erişilmesi için kullanılan OİS vb. sistemlerde,
 • Üniversitemizin ücretsiz internet ağlarına erişimin sağlanmasında,
 • Eğitim kaydınızın yapılması, eğitimin sonunda verilen Eğitim Sertifikası veya Katılım Belgelerinde bilginizin yer alabilmesi, eğitim faturalarının düzenlenmesi, talep etmeniz durumunda güncel eğitim bilgilerini iletilmesi amacıyla,
 • Üniversitemizi ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 • Üniversitemizin hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi kapsamında,
 • Üniversitemiz yerleşkelerini ve internet adresini ziyaretiniz halinde, yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması ve siber yollarla işlenen suçlarda şüphelilerin kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili Kanun maddeleri uyarınca işlenebilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA YÖNTEMİMİZ

İşlenen kişisel veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde ve belirtilen usule uymak kaydıyla, yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

Üniversitemiz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı’na, onun yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Üniversitemiz yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumlarıve özel kişilerle paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ GEREKÇEMİZ

Kişisel verileriniz, tarafınızca paylaşılması, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, kimlik belgeniz, plaka bilginiz, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ve Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, eğitimlere katılımınızın teyit edilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Altınbaş Üniversitesi’nin meşru menfaati, e bendinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca Üniversitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 • Veri Sahipleri Üniversitemize başvurarak;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Üniversitemizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Üniversitemize, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinizi eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle formda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Üniversitemizce gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

 

Loading...